Rätt rekrytering
Rekrytering för dig som ska rekrytera själv eller vill hålla koll på din rekryteringskonsult.

Lagar, anställningsformer och avtal

14.2. Innan du skriver avtal

När ni skriver på anställningsavtalet markerar du och din nya medarbetare den juridiska grunden för ert samarbete och talar om vart gränserna går för er ömsesidiga flexibilitet. Om ni under ert framtida samarbete hamnar i en konflikt som inte kan lösas i dialog, är det avtalet som styr utgången. Men det förutsätter att avtalet är utformat på rätt sätt enligt lagen och att det har undertecknats under goda former.

• Lagen om anställningsskydd (LAS) är till för att skydda dina medarbetare från ett godtyckligt beteende från din sida. LAS gäller alla som har anställning, oavsett form. Vissa undantag görs för företagsledare och familjemedlemmar.

• LAS säger att du skriftligt ska informera din medarbetare om de villkor som gäller för dennes anställning. Det ska du göra senast en månad efter det att arbetstagaren har börjat sitt arbete.

• Förändrar du förutsättningarna för en anställning ska du lämna ny skriftlig information. Du ska då beskriva de nya förhållandena och överlämna informationen inom en månad efter det att de träder i kraft.

• Om du är anknuten till en arbetsgivarorganisation finns det kollektivavtal med fackförbund som reglerar anställningsavtalen. Kollektivavtalen träffas på central nivå eller lokalt på företags- eller myndighetsnivå. Anställda hos landsting, kommun och stat omfattas automatiskt av kollektivavtal.

• LAS kan utökas genom kollektivavtal eller separata avtal mellan arbetsgivare och anställd. Det omvända, att avtala bort rättigheter från LAS, är inte möjligt.

• Om det finns kollektivavtalsanslutna arbetstagare på ditt företag ska du överlägga med arbetstagarorganisationen (fackorganisationen) angående anställning och avveckling av arbetstagare.

• Om du själv vill använda dig av kollektivavtal, utan att vara ansluten till någon organisation, formulerar du en avtalspunkt enligt följande: "I övrigt tillämpas vid varje tidpunkt gällande kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor inom branschen.” Ange namn på branschavtalet.

Rekrytering hem   info@rekryteraratt.se
 HEM

1. Vad kostar rekrytering?

2. Vilka metoder fungerar?

3. Om psykologiska tester

4. Analys och arbetsbeskrivning

5. Platsannonser som syns

6. Gallring och bedömning

7. Telefonintervjuer spar tid

8. Inför anställningsintervjuerna

9. Genomför anställningsintervju

10. Panelintervju och uppgifter

11. Riktiga referenser

12. Bedömning och beslut

13. Förhandling och avslut

14. Rekrytering, lagar och avtal
Anställningsavtal
Innan du skriver avtal
Checklista
Anställningsformer
MBL
Undvik diskriminering
På rätt sida om lagen

15. Rekrytering och utvärdering

16. Introduktion

17. Tänka strategiskt

Frågor till anställningsintervjun