Rätt rekrytering
Rekrytering för dig som ska rekrytera själv eller vill hålla koll på din rekryteringskonsult.

Lagar, anställningsformer och avtal

14.3. Checklista för anställningsavtal:

Gör påskriften av anställningsavtalet till en viktig händelse för både dig och din medarbetare. Ha som minsta mål att ni ska vara helt överens om både lönekonstruktion och förväntningar på arbetsprestation när ni skriver på. Lämnar du inget åt slumpen kan du sedan styra ditt företag genom uttalade och nedtecknade ömsesidiga överenskommelser. Var därför tydlig i både språk och form när du skriver avtalet. Försäkra dig om att din medarbetare är införstådd med vad han skriver under.

1. Parter

Ange arbetsgivarens (företagets) fullständiga namn och organisationsnummer. Ange arbetstagarens fullständiga namn och personnummer. Du och din nya medarbetare är två parter och ni ska i avtalet benämnas arbetsgivare och arbetstagare.

2. Befattning och arbetsbeskrivning

Skriv namnet på rollen/befattningen och beskriv vad den innebär i förhållande till andra roller/befattningar på företaget. Använd arbetsbeskrivningen för att tala om vad företaget förväntar sig av arbetstagaren och i vilken arbetsmiljö dessa krav gäller. I arbetsbeskrivningen ska ansvar, målsättningar, kritiska uppgifter och arbetsmetoder förklaras. Men även vilka sociala beteenden och umgängesformer som ingår i företagets målinriktade strategier. Tala om att arbetstagaren förbinder sig att informera sig om och följa företagets riktlinjer.

3. Tillträdesdag

Datum när arbetstagaren börjar sin anställning.

4. Anställningsform

Beskriv vilken anställningsform medarbetaren är anställd i. Du väljer mellan provanställning, tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning. Anställningsavtalet gäller tills vidare om inget annat avtalas mellan er.

5. Placering

Beskriv vart arbetstagaren ska arbeta. Vart är huvudplaceringsort och vad i övrigt anställningen innebär för ortsplaceringen.

6. Lön

Redovisa arbetstagarens fasta kontanta månadslön, när lönen kommer att diskuteras för revision och för vilket års nivå som lönen gäller. Tala om att lönen utbetalas månatligen i efterskott. Beskriv eventuell provisionslön: när och hur den kommer att utfalla.

7. Övertidsersättning

I de flesta fall har arbetstagaren rätt till övertidsersättning. Normalt ges ersättning för övertid med 1,5 x timlönen och ibland upp till 2 x timlönen. Men övertidsersättningen kan avtalas bort i utbyte mot högre fast lön och/eller 5 eller 3 semesterdagar utöver lagstadgad semester. Beskriv vilket.

8. Semester

Lagstadgad semester är 25 semesterdagar per semesterår (2002). Arbetstagaren kan få ta ut förskottssemester om han ännu inte tjänat in semesterlön

9. Pensionsförmåner

Beskriv de förmåner som ingår i avtalet.

10. Övriga förmåner

Kan betyda tjänstebil, subventionerad lunch, dagstidning, telefon etc. Tala om vilka förmåner arbetstagaren har rätt till och vilka villkor som gäller för dem var och en för sig.

11. Tjänsteresor

Beskriv vilka reskostnader arbetsgivaren ersätter. Tala om vilka traktamenten och beloppsnivåer som gäller för arbetstagarens resor inom och utom Sverige. Tala om vilken bilersättning som gäller för arbetstagarens tjänsteresor inom Sverige.

12. Konkurrensklausul/sekretessavtal

Arbetsgivaren kan infoga en konkurrensklausul som syftar till att skydda företaget från förluster på grund av spridning eller användning av företagets egendom. Skyddet kan röra känslig information, kunddatabaser, uppfinningar, egna lösningar etc. Vanligtvis förbinder sig arbetstagaren att inte utlämna information till, eller i egen person ta arbete hos konkurrerande företag. Arbetstagaren kan också förbinda sig att inte öppna konkurrerande verksamhet.

13. Sjuklön

Från försäkringskassan får arbetstagaren upp till 80 % av 7,5 basbelopp av sin lön (2002).

14. Föräldrarlön

Från försäkringskassan får arbetstagaren upp till 80 % av 7,5 basbelopp av sin lön (2002).

15. Uppsägningstid

Uppsägningstiderna i LAS gäller om ni inte kommer överens om annat, till arbetstagarens fördel.

16. Övriga punkter

Här kan du reglera t.ex. tjänstledighet, restidsersättning, ersättning för uppfinningar, arbetstider, bisysslor m.m.

Rekrytering hem   info@rekryteraratt.se
 HEM

1. Vad kostar rekrytering?

2. Vilka metoder fungerar?

3. Om psykologiska tester

4. Analys och arbetsbeskrivning

5. Platsannonser som syns

6. Gallring och bedömning

7. Telefonintervjuer spar tid

8. Inför anställningsintervjuerna

9. Genomför anställningsintervju

10. Panelintervju och uppgifter

11. Riktiga referenser

12. Bedömning och beslut

13. Förhandling och avslut

14. Rekrytering, lagar och avtal
Anställningsavtal
Innan du skriver avtal
Checklista
Anställningsformer
MBL
Undvik diskriminering
På rätt sida om lagen

15. Rekrytering och utvärdering

16. Introduktion

17. Tänka strategiskt

Frågor till anställningsintervjun